Arvot ja vastuullisuus

Arvot ja vastuullisuus ohjaavat toimintaamme

Vastuullisuus on Prysmian Groupin toiminnan lähtökohta ja strategiamme ydin. Vastuullisuustyötämme ohjaa ESG. Teemme kaikissa konsernimaissamme järjestelmällistä työtä kunnianhimoisten ilmasto- ja sosiaalisen vastuun tavoitteiden sekä vastuullisen hallintotavan puolesta. 

Lisäksi kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja alan johtavaa teknologiaa, joilla tuemme maailmanlaajuista vihreää siirtymää. Jo puolet tuotteistamme tukee suoraan maailman vähähiilisyyttä.

Olemme valinneet tärkeimmiksi kohteiksemme seitsemän YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, jotka on sisällytetty liiketoimintastrategiaamme. Olemme sitoutuneet myös YK:n Global Compact -aloitteeseen.

ESG-työkalujamme on kestävän kehityksen politiikka, joka antaa suuntaviivat kaikille konsernin yhtiöille ja toiminnoille. Konserni toteuttaa näitä ohjeita vuosittaisten SDG-tavoitteiden mukaan. Nämä tavoitteet on esitetty konsernin kestävän kehityksen tuloskortissa 16 selkeänä mittarina, joiden avulla yrityksen edistymistä seurataan vuosittain. 

Teemme lisäksi jatkuvaa yhteistyötä Carbon Disclosure Project (CDP) -hankkeen kanssa ja olemme sitoutuneet Tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet -aloitteeseen (SBTi, Science Based Targets).

Vuonna 2023 Prysmian Group saavutti jälleen vastuullisimman kaapelivalmistajan aseman Dow Jones Sustainability Indexin listauksessa sähköteknisen alan yritysten sarjassa, sekä Ecovadis Gold medal -tason. 

Eettiset ohjeet ja käytännöt

Prysmian Groupin eettiset ohjeet muodostavat perustan koko konsernin toiminnalle.  

Ohjeet koostuvat kolmesta osasta:

  1. Liiketoiminnan etiikka. Voitontavoittelu ei oikeuta epäeettistä toimintaa. Liiketoiminnan tulos on saavutettava sääntöjä ja kilpailijoita kunnioittaen reilulla ja läpinäkyvällä toiminnalla, joka ottaa huomioon ja täyttää markkinoiden tarpeet luoden lisäarvoa kaikille sidosryhmille.
  2. Yhtiön sisäinen etiikka. Kunnioitamme henkilöstömme oikeuksia ja tarpeita. Panostamme henkilöstömme työskentelyolosuhteisiin ja ammatilliseen kehittymiseen.  
  3. Ympäristö- ja sosiaalisten kysymysten etiikka. Toimimme maailmanlaajuisesti ympäristöä ja paikallisia yhteisöjä kunnioittaen. Panostamme resurssien vastuulliseen käyttöön ja edistämme paikallisia, ympäröivän alueen hyvinvointia parantavia hankkeita.

Eettiset ohjeemme noudattavat YK:n ihmisoikeusjulistuksen ja kansainvälisen työjärjestö ILO:n perusperiaatteita sekä muita kansainvälisiä kestävän kehityksen käytäntöjä.

Perehdytämme henkilöstömme eettiseen toimintaan liittyviin käytäntöihimme sekä esimiestyön kautta että hyödyntämällä yhteistä sähköistä oppimisympäristöä. Eettiseen toimintaan liittyvien koulutusten läpäiseminen on pakollista kaikille yhtiössä työskenteleville.

Lataa eettiset ohjeemme

Prysmian Group noudattaa lahjonnan vastaista politiikkaa ja kilpailunrajoituksia koskevia sääntöjä.  

Lataa lahjonnan vastainen politiikka

Lataa kilpailulainsäädäntöä koskevat säännöt

Edistämme aktiivisesti kaupallisia käytäntöjä, jotka varmistavat vastuullisen ja kestävän toimitusketjun ja sen, että eettisiä, taloudellisia, ympäristöön liittyviä sekä sosiaalisia standardeja noudatetaan koko konsernissa ja sen arvoketjussa. Nämä periaatteet on kirjattu liiketoimintaan liittyviin eettisiin ohjeisiimme.

Ohjeet koskevat koko henkilöstöä ja kaikkia niitä, jotka ovat liikesuhteissa meihin.

Lataa liiketoiminnan eettiset säännöt

Ihmisoikeuskäytännössä mainittuja periaatteita sovelletaan Prysmian Group -konsernin ja sen tytäryhtiöiden liiketoiminnan ja työntekijöiden toimintaan. Käytäntö koskee myös itsenäisinä urakoitsijoina toimivia työntekijöitä, jotka työskentelevät Prysmian Groupin toimipisteissä ja laitoksissa. 

Lataa yhtiön ihmisoikeuskäytäntö

Prysmian Group on sitoutunut varmistamaan tasa-arvoiset mahdollisuudet kaikilla työsuhteisiin liittyvillä alueilla ja välttämään epäoikeudenmukaista tai laitonta työsuhteeseen tai ammattiin liittyvää syrjintää sekä edistämään kulttuuria, jossa ihmiset tunnistavat monimuotoisen ja osallistavan työvoiman arvon.

Lataa monimuotoisuus- ja osallistamiskäytäntö

Olemme mukana monissa paikallisyhteisöjä hyödyttävissä hankkeissa.

Uskomme, että energian ja tietoverkkojen saatavuus ovat edellytys maiden ja niiden paikallisyhteisöjen taloudelliselle ja sosiaaliselle kehittymiselle. Tuemme paikallisesti ja kansainvälisesti projekteja, jotka helpottavat energian ja tiedonsiirron saatavuutta paikallisille yhteisöille erityisesti kehittyvissä maissa. Kerromme tärkeimmistä paikallisyhteisöjä ja hyväntekeväisyyttä koskevista hankkeistamme kestävän kehityksen raportissamme.

Lataa yrityskansalaisuus- ja hyväntekeväisyyspolitiikka

Prysmian Group pitää henkilöstnsä turvallisuutta, terveyttä ja hyvinvointia sekä ympäristön suojelua toimintansa tärkeimpinä edellytyksinä.  

Lataa terveys-, turvallisuus- ja ympäristöpolitiikka

Open HSE Policy in English

Prysmian Group noudattaa ja edellytää myös yhteistyökumppaneidensa noudattavan konfliktimineraalipolitiikkaamme.
 
Lataa konfliktimineraalipolitiikka tästä

Prysmian Groupin eettiset sännöt edellyttävät, koko yhtiön henkilöstö noudattaa tehtavissään ja vastuissaan liiketoiminnan ja henkilökohtaisen etiikan korkeita normeja.

Väärinkäytöksistä ilmoittamalla asianosaiset osapuolet voivat tuoda esiin havaitsemiaan ongelmia. 

Kun väärinkäytöksistä ilmoitetaan, yhtiö voi puuttua ongelmiin aikaisessa vaiheessa ja käsitellä ne ennen kuin ne aiheuttavat mittavaa vahinkoa.

Lataa ohjeistus | Väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Laatupolitiikka

Prysmian Finland Laatupolitiikka

Prysmian Finland Quality Policy

Sertifikaatit

LAATUSERTIFIKAATTI ISO 9001

YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI ISO 14001

TYÖTERVEYS- JA -TURVALLISUUSSERTIFIKAATTI ISO 45001